[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste]

Miljøledelse i Asfaltbranchen

Bilag 1:
Skemaer til kortlægning og vurdering af væsentlige miljøpåvirkninger

Dette bilag består af to dele:

  • Del A: Skemaer til indsamling af miljødata
  • Del B: Vejledende oversigt over væsentlige miljøpåvirkninger

Del A indeholder skemaer, som kan støtte den indledende kortlægning af miljøforholdene på asfaltanlæg og ved udlægning af asfalt. Skemaerne kan også bruges i forbindelse med efterfølgende opdateringer af registret over væsentlige miljøpåvirkninger.

I forbindelse med den indlende miljøkortlægning skal I selv fastlægge et passende detaljeringsniveau. Dvs., at I bør kunne relatere miljøpåvirkningerne til specifikke processer og aktiviteter for senere at kunne pege på forbedringsmuligheder – uden at I drukner i data og ikke kommer videre med arbejdet. Dokumentationen skal være tilstrækkelig detaljeret til, at I kan argumentere for, hvorfor en given miljøpåvirkning er væsentlig hhv. ubetydelig.

Hvis I bruger det edb-baserede rapporteringssystem for asfaltbranchen hver måned, får I opsamlet og rapporteret data for alle væsentlige miljøforhold i forbindelse med produktionen af asfalt på anlæggene. De månedsrapporter, som kan udskrives fra systemet, vil udgøre størstedelen af dokumentationen for den indledende kortlægning på anlæggene. I nedenstående skemaer til indsamling af miljødata er de miljøforhold, som systemet opsamler data for, skraveret. Kig skemaerne igennem og vurder, om I har behov for at indsamle data for andre miljøforhold.

Hvis I ikke anvender edb-rapporteringssystemet vil arbejdet med den indledende kortlægning og bedømmelse af de væsentlige miljøpåvirkninger være mere omfattende. Ved dataindsamlingen er det en god idé at begynde med at gennemgå eksisterende miljødokumentation, f.eks. den miljøtekniske beskrivelse i ansøgningen om miljøgodkendelse, udgiftsbilag til affaldsbortskaffelse, bilag for indkøb af vand, energi og materialer samt diverse miljømålinger fra egenkontrollen.

Miljøforholdene skal kortlægges og vurderes under forskellige driftsforhold, herunder normal drift, unormal drift og opstart/nedlukning af anlæg, ved uheld, ulykker og eventuelle nødsituationer samt i forhold til tidligere uheld og aktiviteter.

Del B indeholder en vejledende oversigt over væsentligheden af alle potentielle miljøpåvirkninger. Oversigten er ikke en facitliste, men den kan give et fingerpeg om, hvor de væsentligste miljøpåvirkninger opstår.

Følgende miljøfaglige kriterier ligger til grund for udpegningen af væsentlige miljøpåvirkninger i Del B samt i edb-rapporteringssystemet:

  • Miljøpåvirkninger, der er reguleret af myndighederne med grænseværdier, vilkår eller påbud
  • Ressourcer, der forbruges i store mængder, primært råvarer og energi
  • Miljøforhold, der er særligt relevante for lokalområdet, primært lugt-, støv- og støjgener
  • Miljøforhold, der giver anledning til globale og regionale miljøeffekter, såsom drivhuseffekt som følge af CO2-emissioner og forsuring som følge af emissioner af SO2 og NOx

Risici ved produktionen, der kan medføre utilsigtede udslip eller miljøuheld

Bilag 1, del A Skemaer til indsamling af miljødata

I nedenstående skemaer er de miljøforhold, som edb-rapporteringssystemet på månedsbasis opsamler data for, skraveret. Skemaerne er bruttolister, som I bør tilpasse til forholdene på jeres egne anlæg.

Asfaltproduktion  
Asfalt produceret, totalt (tons/år)  
– asfalt solgt (tons/år)  
– asfalt udtømt (tons/år)  
Stenmaterialer udrenset (tons/år)  
Spildprocent  
Udrensningsprocent  


Forbrug af råvarer til asfaltproduktion

Tons/år

Forbrug af nye sten- og grusmaterialer  
Forbrug af genbrugsmaterialer, totalt  
– stålslagger  
– opbrudt beton  
– støbesand  
– blæsemateriale  
– andre genbrugsmaterialer  
Forbrug af genbrugsasfalt  
Forbrug af fremmedfiller, totalt  
– kalk  
– hydratkalk  
– flyveaske  
– naturfiller  
– cement  
– øtafiller  
– andet fillermateriale  
Forbrug af tilsætningsstoffer, totalt  
– kork  
– gummi  
– cellulosefibre  
– farvepigmenter  
– andre tilsætningsstoffer  
Forbrug af bitumen  
Forbrug af klæbeforbedrer  


Forbrug af hjælpestoffer på værksted

Kg/år

Rensemidler  
– Organiske opløsningsmidler  
– Sæbebaseret  
– Oliebaseret  
– Vegetabilsk olie  
– Højtkogende aromatfri mineralolie  
Olier  
– Smøreolie  
– Smørefedt  
– Skæreolie/køleolie  
Maling/sprøjtemaling  
– Vandbaserede  
– Opløsningsmiddelbaseret  
– Fortyndere  
Rustbehandling  
– Rustfjerner  
– Rustbeskyttelse, vandbaseret  
– Rustbeskyttelse, opløsningsmiddelbaseret  
Diverse væsker  
– Bremsevæske  
– 2-propanol (sprinklervæske)  
– Akkumulatorvæske  
– Karburatorvæske  
– Propylenglycol (kølervæske)  
– Ethylenglycol (Kølervæske)  
Flusmiddel  


Forbrug af hjælpestoffer på sprøjteplads

Kg/år

Slipmidler  
– Sæbe  
– Højtkogende, aromatfri mineralolie  
– Vegetabilsk olie  
– Dieselolie  
– Bitumineret stenmel  
– Stålslaggemel  


Forbrug af hjælpestoffer på vaskeplads

Kg/år

Afrensningsmidler  
– Sæbe  
– Organiske opløsningsmidler  
– Vegetabilsk olie  
– Højtkogende, aromatfri mineralolie  


Forbrug af hjælpestoffer i laboratorie

Kg/år

Chlorerede opløsningsmidler  
– Methylenchlorid  
– Trichlorethylen  
– 1,1,1-trichlorethylen  
– Tetrachlorkulstof  
Aromater  
– Toluen  
– Xylen  
– Benzen  
Alkoholer  
– Ethanol  
– Iso-propanol  
– Ethylenglykol  
– Glycerol  
Cyclohexan  
Andre opløsningsmidler  
– Mineralsk terpentin  
– Ekstraktionsbenzin  
– Propanon  
Afrensningsmidler  
Laboratoriekemikalier  
– Syrer  
– Baser  
– Buffere  
– Kaliumchlorid  
– Parafinisk olie  


Forbrug af hjælpestoffer til produktion af emulsion og asfaltopløsning

Kg/år

Opløsningsmidler  
– Petroleum  
– Aromatfri carbonhydrider  
– Ekstraktionsbenzin  
– Heptan  
– Propylenglycol  
Klæbeforbedrere  
Emulgatorer  
Modificeringsmidler  
– SBS gummigranulat  
– EVA (Ethylen-vinylacetat-copolymer)  
Fortykningsmidler  
Skumdæmpere  
Uorganisk syre  
Uorganisk salt  
Bitumen  


Forbrug af råvarer, hjælpestoffer og brændstof ved udlægning

Tons/år

Slip- og rengøringsmidler  
– Sæbe  
– Højtkogende, aromatfri mineralolie  
– Vegetabilsk olie  
– Dieselolie  
Klæber  
– Bitumenemulsion  
– Bitumenopløsning (Aktol)  
– Bitumenopløsning (Hydrotol)  
– Cutback  
Trafikmaling  
– Vandbaseret  
– Opløsningsmiddelbaseret  
Termoplast  
Primer  
Fugemasse  
Overfladeforseglning  
Brændstof til udlægningsmaskiner og håndværktøj  
– Benzin  
– Dieselolie  
Dieselolie til lastbiler (kørsel med asfalt)  
Smøreolie til maskiner, værktøj og køretøjer  


Forbrug af brændstof ved grusgravning

Tons/år

Brændstof til gravemaskiner og lignende  
– Benzin  
– Dieselolie  
Smøreolie til maskiner, værktøj og køretøjer  
Dieselolie til lastbiler (kørsel med sten- og grusmaterialer)  


Transport

Km/år

– Kørsel i grusgrave (intern kørsel)  
– Kørsel fra grusgrave til asfaltanlæg  
– Kørsel på asfaltanlæg (intern kørsel)  
– Kørsel fra asfaltanlæg til udlægningssted  
– Kørsel på udlægningssted  


Energiforbrug på anlægsområdet

kWh/år

Brændselsforbrug til brænderen, totalt  
– naturgas  
– LPG  
– fuelolie  
– gasolie  
Brændselsforbrug til øvrige formål, totalt  
– naturgas  
– LPG  
– fyringsgasolie  
– dieselolie til køretøjer og maskiner  
– dieselolie til øvrige formål  
Elforbrug, totalt  
– belysning  
– rumopvarmning  
– brugsvandsopvarmning  
– doseringsanlæg  
– trykluft og procesluft  
– motor på tørretromle  
– filterventilator  
– øvrige ventilatorer  
– kopelevator  
– blandemotor  
– ophaling  
– pumper  
– opvarmning af færdigvaresiloer  
– tankopvarmning  
– belysning af produktionsanlæg  
– knuseanlæg  
– diverse processer  
Fjernvarmeforbrug  


Vandforbrug på anlægsområdet

m3

Offentlig vandforsyning  
Egen grundvandsboring  
Vandforbrug til produktionsaktiviteter  
Vandforbrug til vanding af oplag og kørselsveje  
Vandforbrug til sanitære formål  
Vand udleveret eller solgt  


Affaldsmængder på anlægsområdet

Tons/år

Affaldsmængde, totalt  
Fordelt på bortskaffelsesform  
– dagrenovation  
– deponering  
– forbrænding  
– oliegenbrug  
– behandling af oliefiltre  
– kommunal modtagestation for farligt affald  
– Kommunekemi  
– jerngenbrug  
Fordelt på affaldstyper  
– brændbart affald  
– kemikalierester fra laboratorie, værksteder, etc.  
– oliefiltre  
– spildolie fra tømning af oliefilter  
– spildolie fra værksteder  
– jernskrot fra værksted, etc.  
– ekstra affald fra oprydning ved nedlukning efter sæsonslut  


Affaldsmængder ved udlægning af asfalt

Tons/år

Overskudsasfalt  
Øvrigt affald, total  
– brændbart affald  
– kemikalierester  
– oliefiltre  
– spildolie  
– jernskrot  


Affaldsmængder fra grusgrave

Tons/år

Affaldsmængde, total  
– oliefiltre  
– spildolie  
– jernskrot  


Forbrug af materialer, energi og vand i administrationen  
Papirforbrug, totalt (kg/år)  
– miljømærket papir (kg/år)  
Forbrug af kontorartikler (kg/år)  
Forbrug af rengøringsmidler (kg/år)  
– miljørigtige rengøringsmidler (kg/år)  
Forbrug af el og varme* (kWh)  
Vandforbrug* (m3)  

*Kortlægges kun særskilt, hvis administrationen ikke er beliggende på anlægsområdet

Bilag 1, del B Oversigt over miljøpåvirkningernes væsentlighed

Nedenstående skemaer giver et vejledende overblik over væsentligheden af alle potentielle miljøpåvirkninger. Skemaerne er bruttolister, som skal tilpasses det enkelte anlægs forhold.

Der er anvendt følgende vurdering af væsentlighed:

+++ Væsentligt bidrag til miljøpåvirkningen
++ Mindre bidrag til miljøpåvirkningen
+ Ubetydeligt bidrag til miljøpåvirkningen

Miljøpåvirkninger fra anlægsområdet (asfaltproduktion, vaske- og sprøjteplads, værksted, laboratorie, produktion af bitumenemulsion og asfaltopløsning)

Råvarer og hjælpestoffer

Væsentlighed

Forbrug af nye sten- og grusmaterialer +++
Forbrug af genbrugsmaterialer +
Forbrug af genbrugsasfalt +
Forbrug af fremmedfiller ++
Forbrug af tilsætningsstoffer +++
Forbrug af bitumen +++
Forbrug af klæbeforbedrer +++
Forbrug af slipmiddel +++
Spild fra udrensning af anlæg ++
Spild fra udtømning af anlæg ++
Forbrug af uacceptable stoffer (se scoring i bilag 5) +++
Forbrug af problematisk stoffer (se scoring i bilag 5) ++
   
Energi  
Brændselsforbrug til brænderen (emissioner af CO2, NOx og SO2) +++
Valg af brændselstyper (betydning for SO2-emissionen) ++
Brændselsforbrug til øvrige formål ++
Elforbrug +++
Fjernvarmeforbrug +
Brændstofforbrug til køretøjer og maskiner ++
Valg af brændstoftype til køretøjer og maskiner ++
   
Vand  
Vandforbrug til produktionsaktiviteter +
Vandforbrug til vanding af oplag og kørselsveje ++
Vandforbrug til sanitære formål +
Vandforsyning (opsamlet regnvand) ++


Dampe/gasser

Væsentlighed

Afgasning fra tørring af genbrugsasfalt (emissioner af PAH, etc.) +++
Forbrændingsgasser ved tørring (emissioner af CO, SO2 og NOx) +++
Tilsætning af varm bitumen og genbrugsasfalt ved blanding ++
Afdampning af bitumen ved læsning af varm asfalt fra blander til ophalervogn +
Afdampning af slipmiddel ved opvarmning af slipmiddel på ophalervogn ++
Afdampning fra silotop (lager) ++
Afdampning ved læsning af lastbiler ++
Fortrængningsluft fra påfyldning af bitumen- og olietanke ++
Afdampning fra bitumentanke +
Afdampning fra fyringsanlæg til olieopvarmning (hedtolieanlæg) +
Emissioner af kulbrinter fra lagertanke, inddampningstanke og rensetunnel på emulsionsanlæg ++
Emissioner af organiske opløsningsmidler fra produktion af asfaltopløsning +++
Emissioner af methylenklorid fra stinkskab i laboratorie +++
Dampe/aerosoler fra (sprøjte)maling på værksted ++
Svejserøg/aerosoler fra svejsning på værksted ++
Uheld: Udvikling af dampe og gasser ved eksplosion/brand i tanke eller anlæg +++
   
Lugt  
Tørring af genbrugsasfalt +++
Bitumen og varm genbrugsasfalt ved blanding ++
Opvarmning af slipmiddel på ophalervogn (hvis diesel) ++
Afdampning fra silotop (lagring) ++
Afdampning ved læsning ++
Afdampning fra lastbillad ved transport ++
Afdampning fra bitumen- og olietanke +
Udstødning fra lastbiler +
   
Støv  
Lagring af sten- og grusmaterialer +++
Aflæsning og udgravning af sten- og grusmaterialer +++
Transport af sten- og grusmaterialer på bånd ved dosering ++
Tørring af sten- og grusmaterialer i tørretromle +++
Tilsætning af filler ved blanding +
Tilsætning af støttefiller ved blanding +++
Knusning (især med hammermøller) +++
Kørsel på arealet +++
Udrensning af anlægget ved receptskift +++
Læsning af lastbiler +
Uheld: Brud på filterposer eller tilstopning af luftkanaler i afsugningssystemet +++


Støj

Væsentlighed

Aflæsning og udgravning af råvarer +++
Transport af råvarer på lamelbånd ved dosering ++
Brug af ekstra vibratorer ved dosering ++
Sigtning af sten- og grusmaterialer ved blanding ++
Tørretromle: brænder, blæser, materialernes rotation +++
Blandekløernes rotation i materialerne ++
Mekanisk maskinstøj fra blanding ++
Skorsten: støj fra kanal og røggasblæser (især ældre anlæg) ++
Optræksspil på ophalervogn +++
Læsning fra ophalervogn til silo ++
Læsning af lastbiler ++
Rensning af filterposer ++
Kørsel på anlægsområdet +++
Højtryksrensning af maskiner ++
Drift af maskiner på værksted ++
Brug af mekanisk værktøj på værksted +
   
Perkolat, spildevand og jordforurening  
Perkolat fra oplagring af gammel asfalt og stålslagge ++
Sanitært spildevand +
Olie- og fedtholdigt spildevand fra vaskeplads +++
Overfladevand fra arealer under tanke, emulsionsanlæg m.m. ++
Spildevand fra sprøjteplads +++
Spild til jord ved utætte ventiler og samlinger fra lagre af brændstof, klæbeforbedrer samt hedtolieanlæg +++
Spild af slipmiddel til jord/overfladevand eller overdosering ved påføring af slipmiddel på ophalervogne og lastbiler (især dieselolie) +++
Uheld: Spild af olie eller bitumen på jord ved tankbrud +++
Uheld: Spild af olie, etc. ved brud på slanger, hydraulik o.a. ved intern transport +++
Uheld: Spild af kemikalier på laboratorie +++
Uheld: Spild af malingrester og spildolie på værksteder +++
Jordforurening fra tidligere uheld og aktiviteter +++


Affald

Væsentlighed

Spildolie fra tømning af oliefilter, værksted, etc. +++
Oliefiltre +++
Dagrenovation +
Kemikalierester fra laboratorie, værksteder, etc. +++
Malingrester fra værksteder, etc. +++
Jernskrot ++


Visuelle indtryk Væsentlighed
Vedligeholdelse af bygninger Afhænger af beliggenhed i f.t boliger og rekreative områder
Beplantning/afskærmning
Pladsens indretning
Oprydning


Miljøpåvirkninger fra udlægning af asfalt

Hjælpestoffer

Væsentlighed

Forbrug af uacceptable stoffer (se scoring i bilag 5) +++
Forbrug af problematisk stoffer (se scoring i bilag 5) ++
   
Dampe/lugt  
Afdampning fra varme asfaltmaterialer ++
Afdampning fra bitumenopløsning ++
   
Energi  
Brændstofforbrug til maskiner og køretøjer (CO2, NOx og SO2) ++
Valg af brændstoftype til maskiner og køretøjer (CO2, NOx og SO2) ++
   
Støj  
Drift af maskiner og køretøjer +++
   
Affald  
Spildolie ++
Oliefiltre ++
Kemikalierester ++
Jernskrot ++
   
Jordforurening  
Spild ved håndtering af slipmidler og spildolie +++
Olieforurening fra maskiner og køretøjer ++


Miljøpåvirkninger fra grusgrave og knuserier

Energi

Væsentlighed

Brændstofforbrug til maskiner og køretøjer (CO2, NOx og SO2) +++
Elforbrug til knuseri m.m. +++
Valg af brændstoftype til maskiner og køretøjer (CO2, NOx og SO2) ++
   
Støj  
Drift af maskiner og køretøjer +++
Udgravning af sten og grus ++
   
Støv  
Udgravning af sten og grus ++
   
Affald  
Spildolie ++
Oliefiltre ++
Jernskrot ++
   
Jordforurening  
Spild ved håndtering af spildolie +++
Olieforurening fra maskiner og køretøjer ++
   
Visuelle indtryk  
Udgravning af sten og grus ++
Reetablering ++

Miljøpåvirkninger fra administrationen

Materialer, energi og vand

Væsentlighed

Papirforbrug ++
Valg af papirtype +
Forbrug af kontorartikler +
Forbrug af rengøringsmidler ++
Valg af rengøringsmidler ++
Forbrug af el og varme ++
Vandforbrug ++

[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]